Tin tức

  • Ngày 31 tháng 3 năm 2020, hoàn thành công việc cải tạo cho các nhà máy số 1 và số 3. Năng lực sản xuất đã tăng lên 40%.
  • Ngày 1 tháng 4 năm 2020, chúng tôi bắt đầu kinh doanh ngành nghề mới là thấm phủ công cụ dung cụ cắt (PVD Coating).